eis heemesch Vullen
an e bësschen Exotik
Zeréck no Uewen.