Jos G. Ney
Natur, Landschaft's, Rees an Experimentell Fotographie